Mai mult decât școală
More than school
Plus que l’école
Mehr als Schule

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE, CRAIOVA

VIZIUNEA ŞCOLII:

Mai mult decât școală!

Oameni minunați, educați și instruiți, purtând în lume cinstea, onoarea și devotamentul.
Capabili de performanță, elevii noștri vor construi lumea de mâine mai bună.

MISIUNEA ŞCOLII SE BAZEAZĂ PE:
INDIVID ca entitate capabilă de dezvoltare fizică, intelectuală, morală și spirituală

Conform acestei valori:

 • dezvoltă copiilor capacitatea de autocunoaștere și respectul de sine;
 • îl ajută să înțeleagă și să își clarifice ce ar vrea și ce ar putea să facă cu viața lui;
 • să îsi folosească aptitudinile, talentul, drepturile și oportunitățile;
 • să dorească să învețe și să înțeleagă lumea în care trăiește;
 • să își asume responsabilități în funcție de capacități, să învețe să fie sănătoși și echilibrați;
 • să îi respecte pe ceilalți, indiferent de vârstă, sex, naționalitate și origine socială;
 • să îi pese de ceilalti și să își exerseze bunăvoința în relația cu ceilalți;
 • să își exprime aprecierea față de ceilalți;
 • să fie toleranți.

SOCIETATE ca mediu propriu ființei umane în care el urmează să se dezvolte, respectând efortul colectiv pentru binele comun

Pe baza acestei valori, școala se străduiește:

 • să îi facă pe copii să înțeleagă și să își îndeplinească responsabilitățile ca cetățeni;
 • să înțeleagă rolul familiei;
 • să respecte diversitatea culturală și religioasă;
 • să înțeleagă și să respecte egalitatea șanselor, să beneficieze și să promoveze drepturile democratice în toate sectoarele comunității;
 • să contribuie și să beneficieze în mod corect de resursele economice și culturale.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ATÂT CEL NATURAL, CÂT ȘI CEL MODULAT DE UMANITATE ca bază a vieții și sursă de minune și inspirație

Pentru formarea și cultivarea acestor valori, școala noastră îl formează pe copil:

 • să înțeleagă și să își asume responsabilitatea de a menține patrimoniul natural pentru generațiile viitoare;
 • să înțeleagă rolul omului față de natură; să înțeleagă responsabilitățile față de alte vietăți;
 • să păstreze echilibrul în diversitatea naturii;
 • să învețe să traiască într-un mediu curat.
CE OFERIM?
Principalele puncte de atracție ale ofertei educaționale sunt:
 • personalitatea incontestabilă pe care școala și-a dobândit-o în ultimii 15 ani;
 • calitatea spațiilor și mijloacelor de învățământ;
 • studierea limbii engleze începând cu clasele ciclului primar;
 • deschiderea școlii către parteneriate locale, zonale, naționale și internaționale;
 • integrarea copiilor cu nevoi speciale;
 • promovarea unui înalt standard educațional;
 • garantarea egalității șanselor, a instruirii diferențiate și a respectării valorilor;
 • calitatea procesului instructiv-educativ (caracterizat prin competență, rigoare, flexibilitate și dinamism);
 • implicarea familiei în problematica școlii.
CE PROMITEM?
 • asigurarea calității în educație;
 • participarea tuturor cadrelor didactice la cursurile de formare;
 • aplicarea strategiilor Reformei în învățământul preuniversitar;
 • conversia învățământului din învățământ reproductiv în învățământ formator de capacități;
 • democratizarea relației profesor-elev;
 • organizarea de activități de predare-învățare cu ajutorul calculatorului și a softurilor educaționale;
 • stabilirea unor relații de parteneriat cu agenții economici în vederea obținerii de fonduri extrabugetare pentru lărgirea bazei tehnico-materiale;
 • dotarea școlii cu mijloace de învățământ, echipamente audio-vizuale, tehnică de calcul;
 • utilizarea de strategii participative în activitățile didactice;
 • restructurarea conținuturilor prin esențializare și sistematizare, proiectarea științifică a activităților didactice;
 • inițierea proiectului de realizare a unei săli de sport.